پویادانلود | دانلود رمان پرطرفدار گریز نسخه اختصاصی pdf برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود رمان پرطرفدار گریز نسخه اختصاصی pdf برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان پرطرفدار گریز نسخه اختصاصی pdf برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان پرطرفدار گریز نسخه اختصاصی pdf برای موبایل و کامپیوتر

 

  1. رمان ☘ #گریز
  2. #پرطرفدار
  3. #حق عضویتی
  4. پیشنهاد ادمین سایت

 

گریز
زانوی خم شده اش را به روی پدال فشرد و صدای یکنواخت چرخ خیاطی در
سکوت نیم بند خانه پیچید. کمی بعد، نگاهش را با تعلل از پارچه ی پیرهنی که
زیر دستش بود، گرفت و با حرص به چهره ی ماه پری زل زد و با تشر گفت:

رمان گریز

-اگه سرت و از تو اون وامونده دربیاری، می فهمی بوی ته گرفته ی برنج
خونه رو ورداشته!
ماه پری به آنی گوشی را کناری گذاشت و از جا برخاست. لبخندی که با
خواندن پیام شعله روی لبش رنگ گرفته بود، محو شد و قدم هایش به سمت
آشپزخانه شتاب گرفت. دقیقه ای بعد، زیر گاز را خاموش کرد و با نگرانی
نگاهی به محتویات درون آن انداخت. به مرز سوختگی نزدیک بود و او نفسی
از سر آسودگی کشید.

رمان گریز

صدای غرولند ملک تو گوشش می پیچید و سرآخر با
گفتن»اون کاسه سفره رو حاضر کن، این بچه االن که گشنه و تشنه بیاد
خونه« باز مشغول کارش شد و باز صدای چرخ در فضا طنین انداخت. ماه
پری کالفه از بهانه گیری های گاه وبیگاه او، به سمت کابینت رفت و بشقاب
های گل سرخی را از آن بیرون آورد.

رمان گریز

ربع ساعتی بعد، با تشویش نگاهی به
سینی مجمعه مانندی که جلوی دستش بود انداخت و همان دم، با صدای
امیررضا روبرگرداند.
-سالم
سالم کم جانی گفت و نگاهشان درهم تالقی کرد. زود نگاهش را دزدید و با
چند قدم، فاصله ی مابینشان را پر کرد و نایلون خریدی که دست او بود،
گرفت.

رمان گریز

هنوز حرکتی نکرده بود که امیررضا پرسید:
-کی برگشتی خونه؟!
-ساعت هفت خونه بودم.
-چرا زنگ نزدی بیام دنبالت؟! 

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF

شاید برایتان جالب باشد:

  1. دانلود رمان نازِنیاز (رمان بزرگسال و پلیسی) برای موبایل و کامپیوتر
  2. دانلود رمان دختر خراب بدون سانسور برای موبایل و کامپیوتر ( رایگان )
  3. دانلود رمان دخترخوانده رمان بزرگسال و عاشقانه برای موبایل و کامپیوتر

 مطالب مرتبط