پویادانلود | دانلود رمان کتی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم(نسخه کامل) - پویادانلود

دانلود رمان کتی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم)نسخه کامل(

دانلود رمان کتی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان کتی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 

  • رمان کتی
  • 🔹نویسنده: (#موسی) #Moosa

📖خلاصه رمان:
🔸دختری به اسم کتی که از طریق چت با پسری به اسم متین آشنا شده

و با هم قرار میزارند و عاشق هم میشند. اما کتی کار مهاجرتش درست میشه

و میخواد از ایران بره و متین رو تنها بزاره ولی اتفاقاتی میوفته که باعث میشه تا…

💋 ژانر: درام، عاشقانه، مهیج، بزرگسال 🔞

قسمتی از رمان کتی:

اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﻮﻧﻪ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺠﺮده !

ﺑﻌﺪ ازﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮﻣﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم : –

ﺧﻮﻧﻪ ﺧﯿلی ﺧﻮﺑﻪ .

ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺷﺮط دارم ﺑﺮای اﺟﺎره ﻛﺮدن !

اوﻧﻢ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎه ﻛﺮده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

–  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮط ﻣﻲذاره

!ﭼﯿﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ .

دانلود رمان کتی pdf

–  اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺮد ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ !

ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ اون ﻛﺮم ھﻤﯿﺸﮕﻲ ﺗﻮ ﺗﻨﻢ وول ، ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺧ ﯿﻠﻲ ﺟﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم

وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎی ﮔﺸﺎد ﺷﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﭼﻲ

– ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻪ وﻗﺖ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻧﺸﯿﻦ

درﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺑﺸﻪ ازﻳﻨﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺳﺮ ﻛﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻢ!

  • رمان کتی با لینک مستقیم

ﺧﻨﺪه ام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻋﺬر ﺧﻮاھﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدم از ﺷﻮﺧﯿﻢ و ﺑﺮاش ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮدم ﻣﻨﻈﻮرم ﭼﯿﻪ .

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ھﻤﻮن اول ﻧﺸﻮن داد ﻛﻪ ﺧﯿﻠﻲ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﻮرﻳﻪ  و راﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﻪ ﺑﺎھﺎش ﻛﻨﺎر اوﻣﺪ .

ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﻛﻮﭼﯿﻜﻪ دﻳﮕﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎھﻢ ﻛﻨﺎر اوﻣﺪﻳﻢ و ﺣﺘﻲ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد

ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ھﻢ ﻛﻤﻜﻢ ﻛﻨﻪ ﭼﻮن ھﻨﻮز ﺟﺎﻳﻲ رو ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ

  • رمان کتی انلاین

آﺧﺮﺷﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﭼﺸﻤﻚ ﮔﻔﺘﻪ بود

– ھﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن دارﻳﻦ، اﻣﺎ ،راﺳﺘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم ، ﺧﯿاﻟﺘﻮن ﺟﻤﻊ و در دام ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر *!

ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﻓﻜﺮا ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﺎرﺑﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺘﺰا ھﺎت ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ – ﭼﻲ ﻣﻲ ﺧﻮری؟

– ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻳﻪ ﭼﯿﺰی بگیر . ﻣﻦ ﮔﺸﻨﻪ ام ﻧﯿﺴﺖ

  • رمان کتی شفق

دانلود رمان عشق زوری برای موبایل و کامپیوتر


برچسب ها :

مطالب مرتبط