پویادانلود | دانلود رمان ملکه کوچک 2 (جلد دوم) برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم - پویادانلود

دانلود رمان ملکه کوچک 2 (جلد دوم) برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان ملکه کوچک 2 (جلد دوم) برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان ملکه کوچک 2 (جلد دوم) برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 

امروز در سایت پویادانلود برای شما کاربران عزیز رمان عاشقانه ملکه کوچک 2 (جلد دوم) رو تهیه کرده ایم.

این رمان در ژانر عاشقانه و بزرگسال نوشته شده و نویسنده آن نامشخص میباشد

برای دانلود و خواندن خلاصه رمان به ادامه مطلب مراجعه کنید……….

 

❌هشدار! خواندن این رمان به هیج به افراد زیر 18 سال توصیه نمیشود

خلاصه رمان ملکه کوچک

ﺻدای ﻓرﯾﺎدش از درد ﺗوی ﻣﺑل ﺧﻔﮫ ﺷد و ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺷﺎر دادمﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﺷو داﺧﻠش ﺣس ﮐﻧﮫ

.ﮐﺎﻣل ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎرو ﮐردم.دﺳﺗﻣو از روی ﺳرش ﺑرداﺷﺗم و ﮐﻣرﺷو ﮔرﻓﺗم

.ﮔرﯾﮫ ھﺎی ﺑﻠﻧدش ﺑرام ارزﺷﯽ ﻧداﺷت

.ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺷم ﮐﻣﯽ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﻧﮫ ﺧودم و ﺑﮭش ﮐوﺑﯾدم و اون ﻓرﯾﺎدش ﺑﮫ آﺳﻣون رﻓت

…اﻗﺎاااا ﺗوروﺧدا درد داره.ﻏﻠط ﮐردم_
…اﻗﺎ ﻧﮑﻧﻧﻧن درد داره

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ملکه کوچک برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

ھﯾﺳﺳس…ھﯾوا ھر ﭼﻘدر ﺑﯾﺷﺗر ﺣرف ﺑزﻧﯽ و ﺗﻘﻼ ﮐﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر طوﻟش ﻣﯾدم، ﭘس ﺧﻔﮫ ﺷو ﺗﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾﺗم ﺑﺧواﺑﮫ_

.ﺧﻔﮫ ﺷد و ﻓﻘط ﺻدای ﮔرﯾﮫ و اخ و ﻧﺎﻟﮫ اش از درد ﺧوﻧﮫ رو ﭘر ﮐرده ﺑود

…ﻧﻣﯾدوﻧم ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑود ﯾﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻗرار ﻧﺑود اﻣﺷب ارض*ا ﺑﺷم

.ازش ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدم. روی ﻣﺑل ﻧﺷﺳﺗم و ﺑﻐﻠش ﮐردﻣو روی ﺧودم ﻧﺷوﻧدﻣش

.ﺻورﺗش درﺳت ﻣﻘﺎﺑل ﺻورﺗم ﺑودم و ﭼﺷﻣﺎی اﺷﮑﯾش ﺑﮭم ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑرد

 

❌هشدار! خواندن این رمان به هیج به افراد زیر 18 سال توصیه نمیشود

 

برای خرید روی لینک پرداخت زیر کلیک کنید

بعد از خرید و پرداخت موفق به صفحه دانلود هدایت خواهید شد.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ملکه کوچک برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیممطالب مرتبط