پویادانلود | دانلود رمان عروس استاد با لینک مستقیم و کاملا رایگان(پیشنهاد سایت) - پویادانلود

دانلود رمان عروس استاد با لینک مستقیم و کاملا رایگان

دانلود رمان عروس استاد با لینک مستقیم و کاملا رایگان

دانلود رمان عروس استاد با لینک مستقیم و کاملا رایگان

 

این رمان جلد دوم رمان  استاد مغرور من میباشد

نویسنده : ترنم 
در واقع توی این رمان مهرداد و ترانه هم حضور دارن و یه جورایی فصل دوم استاد مغرور من هست فقط شخصیت ها کسای دیگه ای هستن
و مهرداد و ترانه زمانی وارد داستان میشن که استاد مغرور تمام بشه

قسمتی از رمان عروس استاد

دامن لباس عروسمو از زیر پام جمع کردم و شروع کرد‌م به دویدن.عروسیم

توی باغ خارج شهر بود و از شانس گندی که داشتم این اطراف هم پرنده پر نمی زد.
توی کوچه های تاریک می دویدم و همش پشت سرمو نگاه می کردم .

اگه بابام یا طاهر به همین زودی متوجه ی غیب شدنم می شدن فاتحه م خونده بود.
به خیابون اصلی رسیدم… بالاخره چشمم به یه ماشین افتاد. بدون فکر به

سمتش دویدم و خودم و پرت کردم جلوی ماشین.
ماشین نگه داشت،یه مرد با عصبانیت پیاده شد و گفت
_زده به سرت خانم؟چرا این طوری می پری جلوی ماشین ؟
خواستم دهنمو باز کنم که تازه متوجه ی مرد روبه روم شدم.خدای

من این که استاد تهرانی بود.
لبمو گزیدم به خاطر شنلم صورتم و ندیده بود.رومو برگردوندم و با ترس بر

خلاف جهتش به راه افتادم که صداش از پشت سرم اومد
_صبر کنید انگار شما حالتون خوب نیست؟

جوابشو ندادم و قدمامو تند تر برداشتم… به سمتم دوید و جلوی روم وایستاد .
_کمکی از دست من بر میاد ؟
خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت… ناچارا سرمو بالا آوردم.
با اخم نگاهم کرد و انگار کم کم منو شناخت که ناباور گفت
_تو از دانشجوهای سال اول نیستی؟
با بغض سر تکون دادم و گفتم
_بله استاد.
نگاهی به لباس عروسم انداخت و گفت
_با این وضع… این جا چی کار می کنی؟ می دونی اگه گیر به

عده لا ابالی میوفتادی چ بلایی سرت میاوردن؟

****

آرمین با اخم داشت رو به دو مرد دیگه حرف می زد .
بهشون نزدیک شدم که حرفشو قطع کرد و تند به من چشم دوخت.لبخندی یا عشوه به
روش زدم .. خم شدم و سینی رو روی میز گذاشتم.یکی از مردا نگاه کثیفی بهم انداخت

 رمان پیشنهادی ما:

  1. جدید دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی من برای موبایل و کامپیوتر
  2. دانلود رمان پرنیان شب برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)
  3. دانلود رمان دختر حاج آقا برای اندروید و کامپیوتر(اندروید و آیفون و ویندوز)
دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF

 مطالب مرتبط