پویادانلود | دانلود رمان این مرد امشب میمیرد برای اندروید و تمام سیستم عامل ها - پویادانلود

دانلود رمان این مرد امشب میمیرد برای اندروید

دانلود رمان این مرد امشب میمیرد برای اندروید

دانلود رمان این مرد امشب میمیرد برای اندروید

 

امروز در  سایت پویادانلود برای شما کاربران عزیز رمان عاشقانه  این مرد امشب میمیرد رو تهیه کرده ایم.

این رمان در ژانر عاشقانه نوشته شده است

برای دانلود و خواندن خلاصه رمان به ادامه مطلب مراجعه کنید……….

قسمت های ابتدایی این رمان را با هم می خونیم :

هیچ وقت دلم ه*و*س نوشتتتن روزمر ی هایم را ندرد و نداشتتت کرا که کیز
جالبی در روزها و ماه ها و ستتال هاز زند ی ام رن نداده بود هر آن ه که بود
مزه از جز تلخی و یا س نداشتتت من همه زند ی ام مملو از آن ه بود که
نباید میبود و تدرار و ثبتش که سودز دا شت جز ت شدید اح ساس درد در تک
تک سلول هاز مغرم…

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
ولی اهی به جایی از زند ی میر سی که اح ساس میدنی نیاز دارز هر که که
جرات به زبان آوردنش براز احدز را ندارز جایی باز و کنی ،بنویستتی باید
حداقل کاغد و قلم بدانند آن ه که دیگران و آینه از تو دیده اند و میشتناستند تو
نیستتتی باید دودت را جایی ثبت کنی ، شتتاید مدیون این م د ن دروغین از دود
سادته بمانی باید اعتراف کنی …
و من امروزها عجیب دلم ه*و*س نگاشتن ثانیه به ثانیه از که بر من میگذرد را
دارم ، شتاید زمانی،جایی، کستی بخواند دى دای هاز دل ددترز که هر ز
دودش نبود…

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
اولین پک به سیگارم با لبخندز تلخ آغاز شد یاد اولین روز آ شنایی در پارک ،
بعدز ها را با مرور تک تک قرار هایمان ،آدرین پک هم با لبخندز تلخ تر با
بغضی سنگین و قورت داده از یادآورز حرف آدرش:
این مرد امشب میمیرد 5
_ هر تفریحی یک روز تموم میشه یک تفریح بود که تموم شد واسه جفتمون
من ٨ ماه تفریح پسرک تازه به دوران رسیده از بودم که شاید عاشقش نبودم اما
همه باو د ر همه تنهایی هایم بود و که راحت با شروع یک تفریح جدید تر من را

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
پس زد، تمام شد ! تمام ته مانده اح سا سم ، همین کند قاره اعتماد و باورم به
دنیا و آدمهایش زیر ستتایه اشتتدان به لجن تبدیل شتتد آدرین پک را زده ام این
سیگار تنها یاد ارز از پ سرک تفریح طلب زند ی ام ا ست اولین بار او سیگار
کشتتیدن را یادم داد و باز دم معرفتش رم که حداقل یک مستتدن براز زدم
کا شته اش برایم تعبیه دیده بود ، از جایم بلند شدم ته مانده سیگار را زیر پایم
با تمام نفرتم له کردم ، ا شدان دفترت را ب ستم تمام داطرات و حتی ا سمت را
مثل همین سیگار زیر پایم له کردم و تو بغ د ض لعنتی ! با تواَم ! دیال دریا شدن
نداشته باش حرام باشد قاره اشدی براز موجودز کون اشدان…
ستتوت زنان کلید را در قفل می ردانم و این یعنی اع م حضتتور براز عمه
همیشته دستته و نا ن ، وارد دانه که شتدم باز مثل همیشته بوز دوب غذا و
برق عجیب وسایل دانه ، این زن تنها دلخوشی اش حمالی در این دانه اجاره
ایست

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF

 مطالب مرتبط