پویادانلود | دانلود رمان فرستاده نوشته مهسا حسینی برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود رمان فرستاده نوشته مهسا حسینی برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان فرستاده نوشته مهسا حسینی برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان فرستاده نوشته مهسا حسینی برای موبایل و کامپیوتر

 

 1. رمان #فرستاده👆📚
 2. نویسنده:مهسا حسینی
 3. ژانر: #پلیسی #عاشقانه#اجباری
 4. تعداد صفحات:622

خلاصه:

فرستاده روایت گر داستان زندگی دختریه که با رویاهاش زندگی میکنه .

جسوره ، احساساتیه ، خیالبافه ، نکته بینه و کنجکاو ! که با همین کنجکاویش مسیر زندگیش و عوض میکنه.

 

بخش هایی از متن رمان فرستاده:

از ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﺮدم . ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻢ و ﺑﺒﻮﺳﻪ .

وای ﺧﺪای ﻣﻦ . . . اﻣﺎ ﻧﻪ . . . ﻟﺒﻬﺎش ﺗﮑﻮن ﺧﻮرد . اﻧﮕﺎر ﭼﯿﺰی ﻣﯿﮕﻔﺖ .

ﺻﺪاش از ﯾﻪ ﺟﺎی دور ﻣﯿﻮﻣﺪ . ﻧﮕﺎﻫﻢ روی ﻟﺒﺎش ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮد .

– ﺑﺎران . . . ﺑﺎران . . .

ﺻﺪا ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺮش ﻣﺤﻮ و ﻣﺤﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ.

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﯾﻬﻮ ﺑﻪ ﯾﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪم . ﭼﻬﺮه ی ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻣﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ دﯾﺪم .

وای ﻣﺎﻣﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻪ ؟ ﻧﮑﻨﻪ ﭘﺴﺮه رو دﯾﺪه ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺪه ؟!

 •  دانلود رمان فرستاده pdf

ﻧﮕﺎﻫﻢ و ﭼﺮﺧﻮﻧﺪم ﺗﻮ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺧﻮدم ﺑﻮدم . ﺧﺒﺮی از رﺳﺘﻮران ﻧﺒﻮد .

ﭘﺮ اﻓﺴﻮس آﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﻧﮕﺎﻫﻢ و ﺑﻪ رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز روی ﭘﺎم اﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻢ .

اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﺟﺎم ﺑﭙﺮم . . .

– ﺑﺎران . . .

ذﻟﯿﻞ ﻣﺮده ﭼﺮا ﺟﻮاﺑﻢ و ﻧﻤﯿﺪی ؟

ﮐﺘﺎب از روی ﭘﺎم ُﺳﺮ ﺧﻮرد و اﻓﺘﺎد .

 •  رمان فرستاده pdf

ﺳﺮم و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﮔﻔﺘﻢ :

-ﻣﺎﻣﺎن ﭼﯽ ﺷﺪه ؟

دﺳﺘﺶ و ﺑﻪ ﮐﻤﺮش زد و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻏﺮﯾﺪ :

-ﺗﺎزه ﻣﯿﮕﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه ؟

دو ﺳﺎﻋﺘﻪ دارم ﺻﺪات ﻣﯿﮑﻨﻢ .

اﻟﻬﯽ ﺑﯽ ﺑﺎران ﺑﺸﻢ ! ﺑﺎز رﻓﺘﯽ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﭙﺮوت ؟ 

 •  رمان فرستاده از mehrsa_m

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

 

شاید برایتان جالب باشد:

 1. دانلود رمان رحم اجاره ای
 2. دانلود رمان یغمای بهار
 3. دانلود رمان فاسد
 4. دانلود رمان عروس اجباری


مطالب مرتبط