پویادانلود | دانلود رمان باورم کن با لینک مستقیم نوشته:آرام رضایی (طنز و کلکی) - پویادانلود

دانلود رمان باورم کن بدون سانسور pdf

دانلود رمان باورم کن pdf برای موبایل

دانلود رمان باورم کن

دانلود رمان باورم کن

 

 

خلاصه رمان باورم کن:
 آنید کیان دانشجوی مهندسی کشاورزی یه دختر شمالی که کرج درس میخونه . به خاطر توصیه ی یکی از استاد ها که پیشنهاد داده بود که برای بهتر یادگیری درس بهتره کار عملی انجام بدن و به طور مستقیم روی گل و گیاه کار کنن.
بنا به عللی آنید تصمیم میگیره که به عنوان یه پرستار برای یه خانم سالمند توی یه خونه ی بزرگ که وسط یه باغه کار کنه که بتونه از باغش برای یادگیری رشته اش استفاده کنه.آنید مخصوصا” دنبال خونه ای میگرده که بدون عنصر ذکور باشه و خونه خانم احتشام بهترین جاست چون سالهاست که بچه های خانم احتشام خارج از کشور زندگی میکنن. همه چیز خوب پیش میره تا روزی که آنید از مرخصی میاد و… پایان خوش

قسمتی از متن رمان باورم کن :

دانلود رمان باورم کن : ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ازش. اﻧﮕﺎر ی ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻨﺎ زود رﺳﻴ ﺪه ﺑﻮدن

و ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ اﻳﻨﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴ ﺪه ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﺗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ رﺳﻴﺪن.

 

ﻳﻜ ﻲ دوﻳﺪ رﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺪ و اﻳﻨﺎ ﺑﻴﺎرن و ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺮوس دادﻣﺎد. داﺷﺘﻢ از ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﻛﻪ

ﻳ ﻬﻮ ﺑﺎزوم و ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :

ـ آﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﺴﺮه ﻛﻴﻪ؟ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ :

  •   باورم کن برای اندروید apk

دانلود رمان باورم کن : ـ ﭘﺴﺮه؟ ﻛﺪوم ﭘﺴﺮه؟ ﻳﻪ اﺷﺎره ا ی ﺑﻬﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮرش ﻛ ﻴﻪ ﻛﻪ دﻳ ﺪم ﻣﻬﺎم از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و اﻳﺴﺘﺎده و دﺳﺘﺶ و دراز ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ اون داﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪﺷﻮن ﺗﻮ ﭘﻴﺎده ﺷﺪن از ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻦ .

ﺷﺎﻳ ﺪم اﻣﻴﺪوار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﺎره دﻳ ﮕﻪ درﺳﺎ ﭘﺮت ﺷﻪ ﺑﻴﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺶ .

درﺳﺎ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻴﻚ دﺳﺘﺶ و ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اون از ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﭘﻴﺎده ﺷﺪ.

  •   رمان باورم کن بدون سانسور pdf
دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

شاید برایتان جالب باشد:

  1. دانلود رمان هیچکی مثل تو نبود
  2. دانلود رمان پشت یک دیوار سنگی
  3. دانلود رمان فقط من فقط تو
  4. دانلود رمان ته دیگمو پس بده
  5. دانلود رمان همسایه ی من

 مطالب مرتبط